1. Üldtingimused ning vastutus
1.1. ÕPILASREISID (ärinimega Reisirakett OÜ; registrikood 11559101; edaspidi kui “Reisikorraldaja”) vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele (toodud hinnapakkumises) ja Reisijale antud lubadustele (e-kirja teel või arvel märgitud lisateenused).
1.2 Reisijaks on kas üksikisik või õpilasgrupp, keda esindab lapsevanem,
klassijuhataja või keegi vanem kui 18 aastane isik, kes tegutseb õpilasgrupi nimel. Reisitingimuste täitmise eest, sh reisisumma tasumise eest, vastutab õpilasgruppi esindav isik täies ulatuses.
1.3 Reisikorraldaja ei vastuta puuduste eest, mis on tekitatud Reisikorraldajast
mittesõltuvate asjaolude (nt muutlikud ilmastikutingimused, hankijast tulenevad asjaolud, teesulud, politseikontrollid ning muud sarnased asjaolud, mis mõjutavad reisi kulgu).
1.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu
(sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms).
1.5. Reisi hinnas sisalduvad teenused, mis on kirjalikult välja toodud Reisijale
saadetavas hinnapakkumises või arvel.
1.6. Reis algab Reisijaga kokkulepitud kohast. Väljasõidu aeg ning koht lepitakse reisijaga kokku e-kirja teel või edastaks hinnapakkumise lisana (ajakava).

 

2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
2.1 Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel. kui Reisija on kinnitanud e-kirja teel reisiprogrammi sobivust ning andnud üheselt mõista, et Reisiprogramm on grupile sobilik. Sellest hetkest võtab Reisija kohustuse tasuda reisi eest hinnapakkumises või arvel näidatud summa. Kui tegemist on õpilasgrupiga, kohustub õpilasgruppi esindav isik tasuma reisi eest kogu summa, mis on arvel või hinnapakkumises näidatud. Reisi tühistamisel palume tutvuda reisi tühistamistingimustega!
2.2. Reisi eest tuleb tasuda:
2.2.1. 30 päeva enne reisi või arvel näidatud kuupäeval.
2.2.2. Osamaksete korral väljastab Reisikorraldaja ettemaksu arve, kust on näha tasumise kuupäev(ad).
2.3. Kui reisini on vähem kui 30 päeva, tuleb kogu reisi maksumus tasuda koheselt.
2.4. Reisiprogrammi pakkumine muutub Reisikorraldajale kohustuslikuks pärast üheselt mõistetava kirjaliku kinnituse saamist.
2.5. Erisused reisi eest tasumises tuuakse välja Reisikorraldaja poolt eraldi.

 

3. Mõjuva põhjuse ilmnedes on võimalus tellimust muuta:
3.1. Vanem, lapsed, abikaasa või elukaaslase vanemad, õed-vennad, lapselapsed, vanavanemad, samuti kaaslase, kellega on kavatsetud reisile minna, suremine.
3.2. Muu tõsine õnnetus (näit. tulekahju, suur varaline kahju jne).
3.3 Reisija on kohustatud Reisikorraldajale mõjuvast takistusest viivitamatult
teatama.
3.4 Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms) tuleb Reisikorraldajale esitada koheselt.
3.5 Punktis 3.1 – 3.3 toodud tingimused ei kehti reisi annulleerimisel hiljem kui 72 tundi enne reisi algust. Taolistest asjaoludest tekkinud kahjude korvamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemise kindlustuse.

 

4. Reisija kohustused ja vastutus
4.1. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid
juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi. Reisija peab järgima alati reisikorraldaja korraldusi (suulisi ja kirjalikke) ning tagama, et kasutab reisipaketis osalevate teenusepakkujate vara heaperemehelikult (nt buss, hotell, toitlustusasutus jne).
4.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele. Kui õpilasgrupi liige ei käitu korrektselt või segab oma käitumisega reisi ega järgi reisikorraldaja juhiseid, võib Reisikorraldaja paluda lapsevanematel laps ära tuua reisilt. Sellega kaasnevad kulud katab lapsevanem. Samuti kui reisiprogrammis tekivad reisijast tulenevalt viivitused, mis tekitavad rahalisi kohustusi või mõni reisipaketis toodud tegevus jääb lapsest sõltuvast asjaolust ära, tuleb kahju hüvitada lapsevanemal.
4.3. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Alaealise Reisija poolt tekitatud kahju eest vastutab lapsevanem või eestkostja (vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule).
4.4. Reisikorraldajal on õigus kõrvaldada reisilt alaealine reisija, kes on tarbinud alkoholi. Reisikorraldaja võib kasutada vastavata ametivõimude abi ning õpilasgrupi esindaja kohustus on teavitada intsidendist lapsevanemat.
4.5. Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine vms) juhul, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
4.5.1. Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi vm dokumendi vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära või Reisija ei pääse reisile kehtivuse kaotanud, liiga lühikese kehtivusajaga dokumendi tõttu või on kaotanud või varastatud või osutub muul põhjusel sobimatuks, rakendab Reisikorraldaja reeglitekohaseid reisi tühistamise tingimusi, raha ei tagastata ja lisakulutusi ei hüvitata.
4.6. Grupireisi tellinud grupijuhi kohustused:
4.6.1. Grupijuht vastutab grupi informeerituse eest kõikides reisiga seotud
küsimustes.
4.6.2. Grupijuhi kohustuseks on koguda vajalikud dokumendid, koostada grupi
nimekiri, aidata ööbimiskohtades majutada reisijaid, vastutada reisijate distsipliini eest, teavitada gruppi kõigist reisil ettetulevatest muudatustest (ööbimised, hinnamuutused jne).

 

5. Hind, hinnamuutused ja annuleerimistingimused
5.1. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
5.2. Hinnad põhinevad nende eelneval koostamise ajal ja valuutakurssidele. Kui õpilasgrupi arv muutub, kohustub grupp tasuma puuduva õpilase summa. Reisikorraldaja väljastab õppegrupile ühe tervikliku arve, mis tuleb tasuda enne reisi täies ulatuses.
5.3. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta järgnevate asjaolude ilmnemisel:
5.3.1. Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.
5.3.2. Transpordi- ja kütusehindade muutumine, mis ei allu reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
5.3.3. Valuutakursside muutumine.
5.3.4. Seoses EV liitumisega Euroopa Liiduga, sellest tulenevalt lisanduva käibemaksu arvel.
5.4 Reisi tühistamisel on Reisikorraldajal õigus nõuda reisihinna tasumist täies ulatuses.
5.4.1 Kui reis tühistatakse 30 päeva enne reisi toimumist, on Reisi tellijal õigus saada tagasi 100% reisisummast. Kui Reisikorraldaja on teinud reisi jaoks vajaminevaid ettemakseid (majutus, muuseumite broneeringud, bussitransport, teised pakettreisis seonduvad elemendid ja muud seonduvad kulutused) ning need on tõendatavad, siis see summa kuulub tasumisele. Ülejäänud summa kannab Reisikorraldaja täies ulatuses Reisijatele tagasi.
5.4.2 Kui reis tühistatakse 15-29 päeva enne reisi toimumist, on Reisi tellijal õigus saada tagasi 50% reisisummast. Kui reisi tellija ei ole tasunud maksetähtajaks reisisummat, siis tekib Reisikorraldajal nõudeõigust Reisi tellija vastu ning reisi tellija (nt klassijuhataja, lapsevanem) on kohustatud tasuma puuduoleva summa.
5.4.3  Kui reis tühistatakse vähem kui 15 päeva enne reisi toimumist, ei ole reisijal ega reisi tellijal õigus saada tagasi raha tagasi. Kui reisi tellija ei ole tasunud maksetähtajaks reisisummat, siis tekib Reisikorraldajal nõudeõigust Reisi tellija vastu ning reisi tellija (nt klassijuhataja, lapsevanem) on kohustatud tasuma puuduoleva summa.

 

6. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi
6.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui võimalik.
6.2. Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava ja marsruuti.

 

7. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
7.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
7.1.1. Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
7.1.2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms). Samuti kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
7.1.3. Transpordikompanii, mille teenustel pakutud reis põhineb, jätab ootamatult oma sõidud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
7.2. Kui reisikorraldaja jätab reisi ära Reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus valida uus reis, tasudes hinnavahe. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
7.2.1. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.
7.3. Kui õpilasgrupp on oluliselt väiksem esialgses hinnapakkumises märgitust ning reisi eest ei ole tasutud kogu summas enne reisi, ei ole Reisikorraldaja kohustatud reisi pakkuma ning võib reisi ära jätta. Reisikorraldajale tehtud ettemakseid grupile ei tagastata.

 

8. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping
8.1.Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

 

9. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine
9.1. Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
9.2.Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
9.3. Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 10 tundi.
9.3.1. Kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) või muu vastav põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne.
9.4. Reisikorraldaja veaks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne välja sõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.
9.5. Reisikorraldaja veaks ei või pidada lennumarsruudi ootamatut muutust kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Sellisel juhul pakub lennukompanii alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse oma sisekorrareeglitele vastavalt.
9.7. Reisikorraldaja veaks ei või pidada seda, kui reisija ei pääse reisile oma süü tõttu. Näiteks kui Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid.
9.8. Puudusest teatamine
Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada Reisikorraldaja esindajale sihtkohas ja/või teenuse osutajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub
võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 7 päeva peale reisi lõppemist. Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest,
tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib kirjutada ka Reisikorraldaja esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nõuda. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja vastama sellele hiljemalt kahe nädala jooksul selle esitamisest.

 

10. Puuduste kõrvaldamine
10.1. Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
10.2. Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata on Reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi
kogumaksumusest.
11. Kahjude korvamine
11.1.Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
11.2. Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
11.3. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud(force majeur).
11.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest. Samuti ei vastuta Reisikorraldaja kahjude eest, mis tekivad teise teenuse osutaja vastutusalal (nt seikluspark, suusamägi,
kanuumatk, praamisõit, bussireis jne) – seal tekkinud kahjude eest vastutab teenusepakkuja.
11.5. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija satub kuritöö ohvriks.
11.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmisele või ei võimalda teha väliüritusi (nt väga tugev vihmasadu, mille tõttu on seikluspark kinni, või liiga külm ilm kanuumatkaks). Kui ilmastik on välitegevusteks halb, peab otsuse tegevuse toimumise/mittetoimumise osas võtma vastu õpilasgrupi esindaja.
11.7. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis,
liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
11.8. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
11.9. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei anta viisat.
11.10. Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest.

 

12. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
12.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist või e-kirja teel antud kinnitust, reisi soovimist. Arve väljastamine õpilasgrupi esindajale on reisitingimuste aktsepteerimine ning siin toodud tingimused muutuvad pooltele kehtivaks.
12.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse Ametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

 

Reisirakett OÜ
Kinnitatud juhatuse esimehe poolt